Sistemi za obradu otpadnih voda

Osnovni cilj obrade svake otpadne vode je njeno što potpunije oslobađanje od neželjenih komponenti – zagađivača, što se ostvaruje primenom jednog ili više osnovnih procesa obrade. Jedan ili više osnovnih procesa koji se koriste za stvaranje određenog efekta obrade, čine liniju obrade. Više linija obrade čine sistem obrade, odnosno sistem za obnavljanje kvaliteta vode.

Koriste se sledeći osnovni postupci:

Mehaničko prečišćavanje

  • Mehaničkim (ili fizičkim) prečišćavanjem uklanjaju se: grube primese, inertan materijal i jedan deo biološki razgradljivih stastojaka iz otpadne vode.

Primarno prečišćavanje

  • Primarnom sedimentacijom se omogućava taloženje diskretnih organskih i neorganskih suspendovanih čestica koje se iz sistema izdvajaju u obliku mulja.

Biološko prečišćavanje

  • Biološko prečišćavanje otpadnih voda obuhvata uklanjanje rastvorenih organskih materija i netaloživih koloidnih čestica.