Otpadne vode u Srbiji

Srbija se nalazi pri dnu lestvice evropskih zemalja u pogledu komunalne opremljenosti.

U većini evropskih gradova više od 95% stanovnika je povezano na kanalizacioni sistem, dok Beograd zaostaje sa svega 85% piključenih stanovnika. Situacija je još nepovoljnija na nivou zemlje, tako da je u Vojvodini priključeno 45% a u centralnoj Srbiji bez Beograda svega 37% od ukupnog broja stanovnika.

Više od 70% rudnika u Srbiji se nalazi u blizini većih ili mannjih reka, a rudarskim aktivnostima i objektima su posebno ugrožee reke Ibar, Timok, Pek, Drina, Kolbara, Resava, a preko njih Sava i Dunav.

Termoelektrane proizvode više od 5,5 miliona tona pepela godišnje, koji stvara veliko zagađenje vode i zemljišta i njihovu degradaciju. Sagorevanjem lignita niskog kvaliteta u našim termoelektranama proizvode se velike količine pepela, sumpora i azotnih oksida.